....

Everyday Change

..

Newid Bob-dydd

....

....

In early October, Newtown, Ebbw Vale — one of Tai Calon’s target community development and environmental improvement areas — witnessed a full-scale community film shoot co-ordinated and directed by Arts+Minds artist, Matt White.

This location shoot, which was preceded by a film crew visit and filming session at Tai Calon’s Headquarters in Blaina, was set up to generate film footage for The Tick and the Bomb, Matt White’s ambitious 15-20 minute broadcast quality short film, which uses stories and information from an eighteen-month period spent working with residents from Newtown, Ebbw Vale and staff from Tai Calon.

This pioneering work is the latest in a series of the artist’s creative conversations with the Tai Calon community that revolve around the idea of transformation. White’s film aims to highlight the ways that imaginative processes can be used to address some of the problems associated with the precepts of urban regeneration; as well as exploring the relationship between Newtown residents and the social landlord, charged with their care. 

The film will contain a number of dramatised sequences that revolve around everyday moments (the tick) that have the potential for transformation or profound change (the bomb). These stories will be stitched together by a more contemplative voiceover. Shot in various locations in Newtown and Blaina, the film features Newtown residents and Tai Calon staff alongside professional actors and film crew. 

The collaborative process involved in making The Tick and the Bomb is a fundamentally important part of this project. Alongside previous creative interventions the artist has instigated, the work attempts to change perceptions about Newtown, from both the inside and outside. Indeed, the three-day shoot in Newtown is designed to be something of a local spectacle and this, coupled with the subsequent public screenings, offers a solidifying of this potential perceptive shift.

The film will be premiered at the Market Hall Cinema, Brynmawr in 2018, before going on wider tour in Wales, major art galleries in the UK, and submitted to international film festivals. In addition, through a series of screenings, seminars and discursive workshops, Tai Calon is exploring the possibility of using the film as the catalyst for further sector debate about the efficacy of using the arts in the regeneration process as well as its potential to build more robust relationships between residents and social housing landlords.

Matt White is a leading Bristol-based artist/filmmaker and a senior lecturer in Photography at the University of South Wales in Cardiff. Collaborative working with local communities underpins much of his artistic practice and he has worked successfully with a broad range of groups and individuals to create works that explore how personal and moral conflicts are sited within a wider socio-political landscape.

Matt was commissioned by Arts+Minds in 2016 as Artist-in-Residence in Newtown, Ebbw Vale for and he has continued to work for the project, with and within that community ever since.

With thanks to students from third year Photography programme at the University of South Wales for the following images: Stefania Kossakowska, Austeja Kuraite and Chara-Zed Turki.

..

Ddechrau mis Hydref, saethwyd ffilm gymunedol raddfa-lawn yn Newtown, Glynebwy – un o ardaloedd datblygu cymunedol a gwelliant amgylcheddol Tai Calon – proses a gydlynwyd ac a gyfarwyddwyd gan un o artistiaid Arts+Minds, Matt White.

Pwrpas y saethiad hwn ar leoliad, wedi ymweliad gan y criw ffilmio a sesiwn ffilmio ym mhencadlys Tai Calon yn y Blaenau, oedd cynhyrchu deunydd ar ffilm ar gyfer The Tick and the Bomb, ffilm fer 15-20 munud uchelgeisiol Matt White, o safon darlledu, sy’n defnyddio straeon a gwybodaeth a gasglwyd dros gyfnod o ddeunaw mis a dreuliodd yn gweithio gyda thrigolion Newtown, Glynebwy a staff Tai Calon.

Y gwaith arloesol hwn yw’r diweddaraf mewn cyfres o sgyrsiau creadigol rhwng yr artist â chymuned Tai Calon, sy’n troi o gwmpas y syniad o drawsnewid. Nod ffilm White yw pwysleisio’r ffyrdd y gellir defnyddio prosesau llawn dychymyg i fynd i’r afael â rhai o’r problemau sy’n gysylltiedig ag egwyddorion adfywio trefol, yn ogystal ag archwilio’r berthynas rhwng preswylwyr Newtown a’r landlord cymdeithasol sydd â gofal amdanynt.

Bydd y ffilm yn cynnwys sawl dilyniant wedi ei ddramateiddio sy’n ymdrin ag adegau bob-dydd (y tician) sydd â’r posibilrwydd o drawsnewid neu newid yn sylfaenol (y bom). Caiff y straeon eu pwytho ynghyd gan droslais mwy myfyriol. Mae’r ffilm, a saethwyd mewn gwahanol leoliadau yn Newtown a’r Blaenau, yn defnyddio trigolion Newtown a staff Tai Calon ynghyd ag actorion a chriw ffilmio proffesiynol.

Mae’r broses gydweithredol a ddilynwyd wrth wneud The Tick and the Bomb yn rhan hanfodol bwysig o’r project hwn. Ynghyd ag ymyriadau creadigol blaenorol yr artist, mae’r gwaith yn ceisio newid canfyddiadau am Newtown, o’r tu fewn a’r tu allan. Yn wir, bwriedid i’r broses saethu dridiau yn Newtown fod yn rhywfaint o sbloet weledol leol ac mae hynny, ynghyd â dangos y ffilm yn gyhoeddus sawl gwaith wedi hynny, yn cynnig y gobaith o atgyfnerthu’r newid posibl hwn yng nghanfyddiad pobl.

Caiff y ffilm ei dangosiad cyntaf yn Sinema Neuadd y Farchnad, Brynmawr yn 2018 cyn mynd ar daith yng Nghymru ac i orielau celf mawr yn y DU, a chystadlu mewn gwyliau ffilm rhyngwladol. At hynny, trwy gyfres o ddangosiadau, seminarau a gweithdai trafod, bydd Tai Calon yn archwilio’r posibilrwydd o ddefnyddio’r ffilm fel catalydd i drafodaeth bellach yn y sector ynglŷn ag effeithlonrwydd defnyddio’r celfyddydau yn y broses adfywio yn ogystal â’u gallu posibl i feithrin perthynas gryfach rhwng preswylwyr a landlordiaid tai cymdeithasol.

Mae Matt White yn artist/gwneuthurydd ffilmiau blaenllaw o Fryste, sy’n uwch-ddarlithydd mewn Ffotograffiaeth ym Mhrifysgol De Cymru, Caerdydd. Mae gweithio ar y cyd â chymunedau yn sail i lawer o’i waith fel artist, ac mae wedi gweithio gydag amrywiaeth eang o grwpiau ac unigolion i greu gweithiau sy’n archwilio sut mae gwrthdaro personol a moesol wedi ei leoli o fewn tirwedd gymdeithasol-wleidyddol ehangach.

Comisiynwyd Matt i fod yn Artist Preswyl yn Newtown, Glynebwy gan Arts+Minds yn 2016, ac mae wedi parhau i weithio ar y project, gyda’r gymuned a thu fewn iddi, byth ers hynny.

Gyda diolch i fyfyrwyr o drydedd flwyddyn Rhaglen Ffotograffiaeth Prifysgol De Cymru am y delweddau a ganlyn: Stefania Kossakowska, Austeja Kuraite a Chara-Zed Turki.

English
Cymraeg