....

Phase I - Tales of the Un/Expected

..

Cam I - Straeon Annisgwyl?

....

....

January 2016 saw the beginning of a series of creative and collaborative meetings between artist, Matt White and members of the Tai Calon community in South Wales, under the watchful gaze of the Arts+Minds Consortium. The aim of this residency was to attempt to find meaningful, if sometimes less tangible, ways to utilise the arts in the process of community reawakening and to raise the possibilities for engagement and communication between the many facets of the housing organisation itself, as well as the many people it is tasked with looking after.

These sessions were initially split between two groups, residents and tenants from Newtown, Ebbw Vale and staff from Tai Calon. Each group was helped to create a set of poignant digital stories that commented on a range of issues from poltergeists and pavements, to optimistic possibilities for the future, to the difficulties of loss or simply the pleasantries of a quiet life. The two groups were then brought together for a fun, creative and (collaborative) experience, to share stories and company in a specially devised collaborative event.

FIGMENTS OF THE IMAGINATION

The familiar ambience of the Newtown Community Centre was given a nostalgic twist through the use of costume, music and afternoon tea. An atmospheric ground ideally set for the individual transformations that followed. Yards of carefully selected fabric were shaped and pinned to give the illusion of exclusive ball gowns. Props and pieces of inexpensive costume jewellery completed the participants preferred look – a classic Hollywood style movie-star makeover.

The resulting still and moving photographic portraits of this seemingly simple and relatively inexpensive transformation, demonstrated what is possible with a collective will and a loosened imagination. A possibility of escapism. Encapsulated in both the physical makeover itself as well as the resulting nostalgic and seductive image. The subjects in the still portraits look on towards an indeterminate point of focus, caught in a moment of possibility and neutral reverie.

SPEEDED UP

The moving image portraits unpick this nostalgic moment by allowing the viewer to witness the attempt of the 'actors' to hold these iconic poses. But just as the re-ordering of the furniture in the home only temporarily creates a shift of personal perspective, so the sitter falls prey to the inevitable. The attempt to cheat the boundaries of time and reality are undone as muscles twitch and struggle to relax, heads shake and gradually droop as physiological control gives way to the forces of gravity...

..

Ym mis Ionawr 2016, dechreuodd cyfres o gyfarfodydd creadigol a chydweithredol rhwng yr artist Matt White ac aelodau o gymuned Tai Calon yn Ne Cymru, o dan oruchwyliaeth Consortiwm Arts+Minds. Nod y cyfnod preswyl hwn oedd ceisio dod o hyd i ffyrdd ystyrlon, a mwy haniaethol ar adegau, o ddefnyddio'r celfyddydau yn y broses o ailddeffro cymuned a chreu cyfleoedd ar gyfer ymgysylltu â chyfathrebu rhwng y gwahanol agweddau ar y sefydliad tai ei hun, yn ogystal â'r holl bobl y mae'n gyfrifol am ofalu amdanynt.
 
I ddechrau, cafodd y sesiynau hyn eu rhannu rhwng dau grŵp, sef preswylwyr a thenantiaid o Newtown, Glynebwy a staff o Tai Calon. Cafodd pob grŵp gymorth i greu cyfres o straeon digidol teimladwy a oedd yn trafod amrywiaeth o faterion, o boltergeistiaid a phalmentydd i bosibiliadau gobeithiol ar gyfer y dyfodol, yr hyn sy'n anodd am golled ac, yn syml, yr hyn sy'n ddymunol am fywyd tawel. Wedyn, daeth y ddau grŵp ynghyd i gael profiad creadigol, (cydweithredol) a llawn hwyl, i rannu straeon a chwmni mewn digwyddiad cydweithredol a drefnwyd yn arbennig.

FFRWYTH DYCHYMYG

Rhoddwyd tro hiraethus ar awyrgylch cyfarwydd Canolfan Gymunedol Newtown drwy ddefnyddio gwisgoedd, cerddoriaeth a the prynhawn. Gosododd hyn sail atmosfferig ddelfrydol ar gyfer y gweddnewidiadau unigol a oedd i ddilyn. Cafodd llathenni o ddeunydd a ddewiswyd yn ofalus ei siapio a'i binio i edrych fel ffrogiau crand, arbennig. Ychwanegwyd propiau a darnau o emwaith rhad er mwyn i'r cyfranogwyr gwblhau eu gwisgoedd ac efelychu sêr ffilmiau Hollywood clasurol.

Roedd y portreadau ffotograffig llonydd a symudol a grëwyd o ganlyniad i'r gweddnewidiadau syml a chymharol rad hyn yn dangos yr hyn sy'n bosibl pan fydd pawb yn rhannu'r un ewyllys ac yn rhyddhau eu dychymyg: y posibilrwydd o ddianc. Roedd hyn wedi'i grynhoi yn y gweddnewidiadau corfforol eu hunain a hefyd yn y delweddau hiraethus a hudol a oedd yn deillio ohonynt. Mae'r bobl yn y portreadau llonydd yn edrych tuag at bwynt amhenodol, wedi'u dal mewn eiliad o obaith a synfyfyrdod niwtral.

YN GYFLYMACH

Mae'r portreadau symudol yn datod yr eiliad hiraethus hon drwy alluogi'r gwyliwr i weld ymgais yr 'actorion' i ddal yr ystumiau eiconig hyn. Ond, yn yr un modd ag y mae aildrefnu'r dodrefn yn y cartref yn newid persbectif personol am gyfnod dros dro yn unig, mae'r eisteddwr hefyd yn ildio i'r anochel. Mae'r ymgais i dwyllo ffiniau amser a realiti yn cael ei ddadwneud wrth i'r cyhyrau symud a'i chael hi'n anodd ymlacio, wrth i bennau ysgwyd a gwyro'n raddol ac wrth i rym disgyrchiant fynd yn drech na rheolaeth ffisiolegol.

....

....

Phase II - The Crossing

..

Cam II - Croesi

....

....

A stranger returns home after many years away; a single mother wrestles with eerie, homely happenings; a teenager is about to take her leave; another woman defies time and practicality as difficult conversations are had with loved ones past.

A detached voice weaves this set of seemingly disconnected stories together as material is drawn from interviews, conversation and stories from Phase I of this residency, commencing in Winter 2016. The script that is currently under development focuses on a set of female protagonists of different ages who have already, or are soon about to cross some kind of important physical or emotional threshold. 

The production phase of the film will include some of the participants and other local people from Newtown and Tai Calon in the process of making. They will work alongside the artist as co-producers, actors, crew or simply as onlookers or bystanders. This on-hand and collaborative involvement in the creation of a clear fiction, that is in turn developed from real-life events and feelings, is an attempt to further imprint the idea that imagination, collaboration and collective spirit can begin to shift perspectives and landscapes. Given the belief and the right kind of encouragement these small changes of perception, over time, have the potential to emerge from within the confines of the photographic frame and spread out into the wider world and the individual realities of life in the 21st Century Valleys of South Wales.

..

Mae dieithryn yn dychwelyd ar ôl blynyddoedd maith oddi cartref; mae mam sengl yn ymgodymu â digwyddiadau arswydus yn ei chartref; mae merch yn ei harddegau ar fin gadael; mae menyw arall yn herio amser ac ymarferoldeb wrth iddi gael sgyrsiau anodd ag anwyliaid o'i gorffennol.

Mae llais gwrthrychol yn plethu'r gyfres hon o straeon sy'n ymddangos yn ddigyswllt â'i gilydd, wrth i ddeunydd gael ei ddefnyddio o gyfweliadau, sgyrsiau a straeon o Gam I y cyfnod preswyl hwn, gan ddechrau yn ystod gaeaf 2016. Mae'r sgript, sy'n cael ei hysgrifennu ar hyn o bryd, yn canolbwyntio ar set o brif gymeriadau benywaidd o wahanol oedrannau sydd eisoes wedi croesi rhyw fath o drothwy corfforol neu emosiynol pwysig, neu ar fin ei groesi.

Bydd rhai o'r cyfranogwyr a phobl leol eraill o Newtown a Tai Calon yn rhan o'r broses o gynhyrchu'r ffilm. Byddant yn cydweithio â'r artist fel cyd-gynhyrchwyr, actorion neu griw, neu'n gwylio'r broses yn mynd rhagddi. Nod y broses hon o gymryd rhan gydweithredol ac ymarferol yn y gwaith o greu ffuglen glir sydd, yn ei thro, wedi'i datblygu'n seiliedig ar ddigwyddiadau a theimladau go iawn, yw atgyfnerthu ymhellach y syniad bod dychymyg, cydweithio ac ysbryd cyfunol yn gallu dechrau newid safbwyntiau a thirweddau. Os bydd pobl yn credu yn y newidiadau bach hyn mewn canfyddiad, ac yn eu hannog yn y ffordd gywir, gallant, dros amser, ymestyn y tu hwnt i derfynau'r ffrâm ffotograffig a lledaenu i'r byd ehangach a gwirioneddau bywyd yng Nghymoedd De Cymru yn yr 21ain Ganrif.

....

Banner Picture - Urwin Wurm, Detail From Outdoor Sculpture (Head In Wall), 1999.

English
Cymraeg