....

COALFIELDS REGENERATION TRUST
www.coalfields-regen.org.uk

The Coalfields Regeneration Trust has been actively working in Wales since 1999, investing more than £16 million in community regeneration over the last 14 years.  Funded by the Welsh Government, their work is delivered by a dedicated staff team to meet Welsh priorities. The Trust has developed considerable expertise in meeting local needs; mixing financial investment and hands on capacity building support to achieve a catalytic effect. Development officers work with and within the community to tackle the issues that most affect the prosperity, resilience and opportunities available to people living within these communities. To ensure results CRT has established strong relationships with Government, local authorities, Community First Partnerships and a range of third sector organisations, networks and support services.

EUROPEAN CENTRE FOR PHOTOGRAPHIC RESEARCH
www.photographic.research.southwales.ac.uk

Established in 2000 as the Centre for Photographic Research and designated as European Centre for Photographic Research in 2008, eCPR, a programme within the photography portfolio offered by University of South Wales, provides a focus in Wales for high quality research in photography that builds on both its institutional heritage and internationally renowned scholarship. It aims to develop work that addresses both the cultural histories of photography and the contemporary issues and debates informing photographic and film-based art and documentary practices. eCPR builds on an initial pedagogical dynamic between art and documentary practice that grew out of the teaching of Keith Arnatt and David Hurn in the 1970s. This has evolved in order to have greater relevance to the shifting relationships and inter-dependencies between art and documentary.

FFOTOGALLERY
www.ffotogallery.org

Ffotogallery is the national development agency for independent photography in Wales and has an exhibition programme featuring artists from Wales and the rest of the world. It features touring exhibitions, collaborations with other organisations and galleries, print and online publishing and an education and outreach programme. Ffotogallery also works with film and video, digital media and installation. In 2003 the organisation acquired the Turner House Gallery in Penarth from the National Museum of Wales and have subsequently used it for photography-based exhibitions; main offices and many facilities are located in Chapter Arts Centre in Cardiff.

GWENT ARCHIVES
www.gwentarchives.gov.uk

Gwent Archives was established in 1938 as the Monmouthshire Record Office, serving the 'old’ county of that name. In 1974, following local government reorganisation, it became the Gwent County Record Office. Further local government changes in 1996 divided the county of Gwent into five unitary authorities. Gwent Archives now serves the areas covered by these authorities: Blaenau Gwent County Borough Council, Caerphilly County Borough Council (former Islwyn Borough area), Monmouthshire County Council, Newport City Council and Torfaen County Borough Council. Gwent Archives mission is to collect, preserve and makes accessible archives relating to the area it serves.

GWENT ASSOCIATION FOR VOLUNTARY ACTION
www.gavowales.org.uk

Gwent Association of Voluntary Organisations is a community voluntary organisation committed to strengthening the effectiveness of the voluntary and community sectors across Blaenau Gwent, Caerphilly, Monmouthshire and Newport. Working with individuals and community groups, as well as the public and private sector, GAVO supports the community through advocacy, networking and support to communities and groups; recruiting volunteers and providing community training. GVAO also provides a community transport service, which operates within Blaenau Gwent and Monmouthshire.

THE KICKPLATE GALLERY
https://twitter.com/kickplategall

The Kickplate Gallery is a community based exhibition space that was established in March 2014 to bring photography and art installations into the heart of the South Wales Valleys. It is run by a dedicated team of volunteers who work hard to insure high quality exhibitions are shown in the space while working closely to embed the work and aspirations of the gallery into the fabric of the community. It is a non profit organisation. The Kickplate Gallery's ethos is that art should be accessible to everyone and not the preserve of the few. It strives to bring both local and international exhibitions of a high calibre to the people of Blaenau Gwent while attracting visitors from further afield to visit the region. Kickplate Gallery, 26 Church Street, Abertillery, Blaenau Gwent. NP13 1DB.

..

YMDDIRIEDOLAETH ADFYWIO'R MEYSYDD GLO
www.coalfields-regen.org.uk

Mae Ymddiriedolaeth Adfywio'r Meysydd Glo wedi bod yn gweithio yng Nghymru ers 1999, gan fuddsoddi mwy nag £16 miliwn mewn adfywio cymunedol dros y 14 mlynedd diwethaf. Fe'i hariennir gan Lywodraeth Cymru a gwneir ei gwaith gan dîm o staff ymroddgar er mwyn bodloni blaenoriaethau Cymru. Mae'r ymddiriedolaeth wedi meithrin arbenigedd sylweddol o ran diwallu anghenion lleol; gan gyfuno buddsoddi ariannol a chymorth ymarferol i ddatblygu capasiti er mwyn cyflawni effaith gatalytig. Mae swyddogion datblygu yn gweithio gyda'r gymuned ac yn y gymuned er mwyn mynd i'r afael â'r materion sy'n effeithio fwyaf ar lewyrch a chydnerthedd pobl sy'n byw yn y cymunedau hyn a'r cyfleoedd sydd ar gael iddynt. Er mwyn sicrhau canlyniadau, mae'r Ymddiriedolaeth wedi meithrin cydberthnasau cryf â'r Llywodraeth, awdurdodau lleol, Partneriaethau Cymunedau yn Gyntaf ac ystod o sefydliadau, rhwydweithiau a gwasanaethau cymorth yn y trydydd sector.

CANOLFAN EWROPEAIDD DROS YMCHWIL FFOTOGRAFFIG
www.photographic.research.southwales.ac.uk

Rhaglen o fewn portffolio ffotograffiaeth Prifysgol De Cymru yw eCPR, a sefydlwyd yn 2000 fel y Ganolfan dros Ymchwil Ffotograffig ac a enwyd yn Ganolfan Ewropeaidd dros Ymchwil Ffotograffig yn 2008, ac mae'n darparu ffocws yng Nghymru ar ymchwil o safon uchel ym maes ffotograffiaeth sy'n adeiladu ar ei threftadaeth sefydliadol a'i hysgoloriaeth sy'n enwog yn rhyngwladol. Ei nod yw datblygu gwaith sy'n rhoi sylw i hanes diwylliannol ffotograffiaeth a'r materion a'r dadleuon cyfoes sy'n dylanwadu ar gelf ac arferion dogfennol ym maes ffotograffiaeth a ffilm. Mae eCPR yn adeiladu ar ddynameg addysgeg gychwynnol rhwng celf ac arferion dogfennol a oedd yn deillio o addysgu Keith Arnatt a David Hurn yn y 1970au. Mae hyn wedi esblygu i fod yn fwy perthnasol i'r newidiadau yn y gydberthynas a'r gyd-ddibyniaeth rhwng celf a phrosiectau dogfennol.

FFOTOGALLERY
www.ffotogallery.org

Ffotogallery yw'r asiantaeth ddatblygu genedlaethol ar gyfer ffotograffiaeth annibynnol yng Nghymru ac mae ganddi raglen arddangos sy'n cynnwys artistiaid o Gymru a gweddill y byd. Mae'n cynnwys arddangosfeydd teithiol, prosiectau a gynhelir ar y cyd â sefydliadau ac orielau eraill, cyhoeddi print ac ar-lein a rhaglen addysg ac allgymorth. Mae Ffotogallery hefyd yn gweithio gyda ffilm a fideo, cyfryngau digidol a gosodweithiau. Yn 2003, gwnaeth y sefydliad gaffael Oriel Tŷ Turner ym Mhenarth gan Amgueddfa Genedlaethol Cymru ac mae wedi bod yn ei defnyddio ar gyfer arddangosfeydd ffotograffiaeth ers hynny. Mae'r prif swyddfeydd a llawer o gyfleusterau wedi'u lleoli yng Nghanolfan Gelfyddydau Chapter yng Nghaerdydd.

GWENT ARCHIVES
www.gwentarchives.gov.uk

Sefydlwyd Archifau Gwent yn 1938 o dan yr enw Swyddfa Cofnodion Sir Fynwy, gan wasanaethu'r ‘hen’ sir honno. Yn 1974, yn dilyn ad-drefnu llywodraeth leol, fe'i henwyd yn Swyddfa Cofnodion Sir Gwent. Yn sgil newidiadau pellach i lywodraeth leol yn 1996, rhannwyd sir Gwent yn bum awdurdod unedol. Mae Archifau Gwent bellach yn gwasanaethu'r ardaloedd a gwmpesir gan yr awdurdodau canlynol: Cyngor Bwrdeistref Sirol Blaenau Gwent, Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili (ardal Bwrdeistref Islwyn gynt), Cyngor Sir Fynwy, Cyngor Dinas Casnewydd a Chyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen. Cenhadaeth Archifau Gwent yw casglu archifau sy'n gysylltiedig â'r ardal dan sylw, eu diogelu a sicrhau bod pobl yn gallu cael gafael arnynt.

GWENT ASSOCIATION FOR VOLUNTARY ACTION
www.gavowales.org.uk

Cymdeithas gymunedol wirfoddol yw Cymdeithas Mudiadau Gwirfoddol Gwent (GAVO), sydd wedi ymrwymo i wneud y sectorau gwirfoddol a chymunedol yn fwy effeithiol ledled Blaenau Gwent, Caerffili, Sir Fynwy a Chasnewydd. Mae GAVO yn gweithio gydag unigolion a grwpiau cymunedol, yn ogystal â'r sector cyhoeddus a'r sector preifat, ac yn cefnogi'r gymuned ar ffurf eiriolaeth, rhwydweithio a chymorth i gymunedau a grwpiau; gan recriwtio gwirfoddolwyr a darparu hyfforddiant cymunedol. Mae GAVO hefyd yn darparu gwasanaeth trafnidiaeth gymunedol ym Mlaenau Gwent a Sir Fynwy.

THE KICKPLATE GALLERY
https://twitter.com/kickplategall

Man arddangos cymunedol yw Oriel Kickplate, a sefydlwyd ym mis Mawrth 2014 er mwyn dod â ffotograffiaeth a gosodweithiau celf i ganol Cymoedd De Cymru. Fe'i rhedir gan dîm ymroddgar o wirfoddolwyr sy'n gweithio'n galed i sicrhau bod arddangosfeydd o safon uchel yn cael eu cynnal yno, gan gydweithio'n agos er mwyn gwreiddio'r gwaith a dyheadau'r oriel yng ngwead y gymuned. Sefydliad dielw ydyw. Ethos Oriel Kickplate yw y dylai celf fod ar gael i bawb ac nid i leiafrif o bobl yn unig. Mae'n ceisio cyflwyno arddangosfeydd lleol a rhyngwladol o safon uchel i bobl Blaenau Gwent, gan ddenu ymwelwyr i'r rhanbarth ar yr un pryd. Oriel Kickplate, 26 Stryd yr Eglwys, Abertyleri, Blaenau Gwent. NP13 1DB.

....

English
Cymraeg