MICHAEL DISLEY
www.michaeldisley.com

....

Michael Disley is a traditional stone mason/sculptor based in Yorkshire, with over thirty years’ experience of working in the public realm. He has more than eighty works sited in the U.K and Europe and his work is unambiguously figurative, often humorous, very durable and easily understood. Mike is passionate about the built environment and has extensive experience of mainstream arts and regeneration projects. He has worked with councils, planners and architects in the public and private sectors and has been involved at all stages of the design process. In support of his community development work, Mike has developed his own unique brand of ‘School Of Rock’ stone carving workshops, which offers hands-on experience of the stone carver’s craft to all ages. He has developed a close working relationship with Marshalls PLC, one of the UK’s leading landscape product and paving suppliers and has travelled regularly to both India and China to source granite for various projects. The use of these materials is now a central part of his practice. 

..

Saer maen/cerflunydd traddodiadol sydd wedi'i leoli yn Swydd Efrog yw Michael Disley, ac mae ganddo fwy na deng mlynedd ar hugain o brofiad o weithio ar dir y cyhoedd. Mae ganddo fwy nag wyth deg o ddarnau o waith wedi'u lleoli ledled y DU ac Ewrop ac mae ei waith yn ffigurol, a hynny'n ddiamwys, yn aml yn ddoniol, yn wydn ac yn hawdd ei ddeall. Mae Mike yn frwdfrydig dros yr amgylchedd adeiledig ac mae ganddo brofiad helaeth o gelfyddydau prif ffrwd a phrosiectau adfywio. Mae wedi gweithio gyda chynghorau, cynllunwyr a phenseiri yn y sectorau cyhoeddus a phreifat ar mae wedi bod yn rhan o bob cam yn y broses ddylunio. Er mwyn ategu ei waith datblygu cymunedol, mae Mike wedi llunio ei frand unigryw ei hun o weithdai cerfio cerrig ‘School of Rock’ sy'n cynnig profiad ymarferol o grefft y cerfiwr cerrig i bobl o bob oed. Mae wedi meithrin cydberthynas waith agos â Marshalls PLC, sef un o brif gyflenwyr cynnyrch tirwedd a cherrig palmant y DU, ac mae wedi teithio'n rheolaidd i India a Tsieina er mwyn cael gafael ar wenithfaen ar gyfer prosiectau amrywiol. Mae defnyddio'r deunyddiau hyn bellach yn rhan ganolog o'i waith. 

....

English
Cymraeg