....

Matt White is an artist and lecturer specialising in lens-based media, that has been at the heart of his practice for twenty years. He devises working processes that explore how personal and moral conflicts are sited within a wider socio-political landscape. His work as an educator extends from a genuine interest in the ever-shifting language that surrounds the creation, manipulation and dissemination of the photographic image. Past idiosyncratic works have included: an attempt to identify the first tulip species to be colonised by the Ottoman Sultans; a journey to the mid-point between right and wrong; a re-creation of the state of mind of a French composer as well as experimenting with hypnosis to investigate weightlessness and past lives. His most recent project involves collecting data from the process of inhabiting the persona of a professional actor. White is currently a senior lecturer in Photographic Art at the University of Wales, Newport,
co-founder of the Bristol based discussion group, Format and Programme Leader for the Moving Image at the Open College of the Arts.

Featured below are a selection of 'alter ego' self portraits from the series, Acting Up. These works and other lens-based media work can be viewed on the artist's website, www.matt-white.org 

..

Artist a darlithydd yw Matt White, ac mae'n arbenigo mewn cyfryngau lens, sydd wedi bod yn elfen ganolog o'i waith ers ugain mlynedd. Mae'n dyfeisio prosesau gweithio sy'n archwilio sut y caiff gwrthdaro personol a moesol ei osod mewn tirwedd gymdeithasol-wleidyddol ehangach. Mae ei waith fel addysgwr yn deillio o ddiddordeb gwirioneddol yn yr iaith sy'n newid yn barhaus mewn perthynas â chreu, trafod a lledaenu delweddau ffotograffig. Ymhlith ei waith blaenorol nodedig mae: ymgais i nodi'r rhywogaeth gyntaf o diwlip a gytrefwyd gan y Swltaniaid Otomanaidd; taith i'r pwynt canol rhwng da a drwg; ail-greu meddylfryd cyfansoddwr Ffrengig yn ogystal ag arbrofi â hypnosis er mwyn ymchwilio i ddiffyg pwysau a bywydau blaenorol. Mae ei brosiect mwyaf diweddar yn cynnwys casglu data o'r broses o fabwysiadu persona actor proffesiynol. Ar hyn o bryd, mae White yn uwch ddarlithydd Celf Ffotograffig ym Mhrifysgol Cymru, Casnewydd, yn un o gyd-sylfaenwyr y grŵp trafod sydd wedi'i leoli ym Mryste, Format, ac yn Arweinydd Rhaglen ar gyfer y Ddelwedd Symudol yng Ngholeg Agored y Celfyddydau..

Isod ceir detholiad o hunanbortreadau 'hunan arall' o'r gyfres Acting Up. Gellir gweld y gwaith hwn, a darnau eraill o waith cyfryngau lens ar wefan yr artist, www.matt-white.org 

....

....

Fictions Abound

Matt is lead artist in Newtown, Ebbw Vale and has been working intensively with a group of residents from the estate and staff from Tai Calon's Community & Housing team to create a series of autobiographical digital stories which explore personal themes. In addition, he has worked with his collaborators to choreograph a suite of exquisite portraits based on film noir characterisations. He is currently working up a proposal, The Crossing for a small number of high production value films featuring staff and residents around narratives driven by a neighbourhood fascination for the role and influence of spiritual mediums in linking the past to the present. (Further details on Digital Stories & Movie Makeover page).

..

Ffugion Lu

Mae Matt yn artist arweiniol yn Newtown, Glynebwy, ac mae wedi bod yn gweithio'n ddyfal â grŵp o breswylwyr o'r ystâd a staff o dîm Cymuned a Thai Tai Calon i greu cyfres o straeon digidol hunangofiannol sy'n archwilio themâu personol. Hefyd, mae wedi gweithio gyda'i gydweithwyr i drefnu cyfres o bortreadau cain yn seiliedig ar gymeriadaeth film noir. Ar hyn o bryd, mae'n llunio cynnig o'r enw The Crossing ar gyfer nifer fach o ffilmiau â gwerthoedd cynhyrchu uchel sy'n cynnwys staff a phreswylwyr yn seiliedig ar naratifau a lywiwyd gan ddiddordeb y gymdogaeth yn rôl a dylanwad cyfryngau ysbrydol o ran cysylltu'r gorffennol â'r presennol. (Mae rhagor o fanylion ar y dudalen Digital Stories & Movie Makeover).

....

English
Cymraeg