....

ARTS+MINDS CONSORTIUM

TAI CALON COMMUNITY HOUSING
www.taicalon.org

Tai Calon Community Housing has more than 6,100 homes and is the largest social housing landlord in Blaenau Gwent.  It is also a not-for-profit organisation. At the heart of Tai Calon are its residents and a determination to create neighbourhoods where people want to live, work and visit. Tai Calon was created in July 2010, and over the next five years spent upwards of £96 million bringing homes up to Welsh Housing Quality Standard (WHQS). This involved replacing kitchens, bathrooms and roofs as well as updating electrical wiring and heating systems. The standard is set by Welsh Government and was achieved on time and under the £111 million budget. In April 2016, Tai Calon embarked on a new five year programme, replacing all the windows in its homes as well as keeping them up to WHQS. It expects to spend £15 million a year on repairs and maintenance. Tai Calon tries to keep as much of the money it generates within Blaenau Gwent by creating employment and training opportunities and, where possible, by using local suppliers/contractors. It supports tenants and the communities in which they live by offering a range of services — from organising neighbourhood activities, to offering advice on debt management and fuel poverty as well as running a work club.    

HEAD4ARTS
www.head4arts.co.uk

Head4Arts was set up in 2008. It is a creative commissioning and production company seen as a flagship for community arts in Wales. Funded by the Arts Council of Wales, it is a consortium of four local authorities, Blaenau Gwent, Caerphilly, Merthyr Tydfil and Torfaen and their leisure trusts. Head4Arts works with artists to provide high-quality, inspirational projects including: commissioning, writing and staging the bi-lingual community play, “NEW.iD”, for the 2010 National Eisteddfod at Ebbw Vale; the annual Arty Parky events, where artists work with families to create large-scale leaf artworks in local parks; weekly choir sessions for people with dementia; drop-in sessions like the National Play Day in Parc Bryn Bach. It uses art to breathe new life into neighbourhoods and those who live within them. Its activities are aimed at fostering community relations, encouraging and supporting young people and adults into learning and employment. Head4Arts works with around 4,000 children and adults, providing about 75 work opportunities for artists every year since being established. 

ANEURIN LEISURE
www.aneurinleisure.org

Aneurin Leisure is a new, community focused not-for-profit delivery organisation which offers leisure, learning and cultural services across Blaenau Gwent. The charity is passionate about making a positive impact — improving physical health, along with  mental and social wellbeing through a diverse range of services and facilities. Aneurin Leisure operates sports centres at Abertillery, Ebbw Vale and Tredegar as well as libraries and community adult education services throughout the borough. It also manages Parc Bryn Bach, Bedwellty House and Park, the Beaufort Theatre and Ballroom and Metropole Cultural and Conference Centre, along with Sports and Arts Development teams.
..

CONSORTIWM ARTS+MINDS

TAI CYMUNEDOL TAI CALON
www.taicalon.org

Mae gan Dai Cymunedol Tai Calon fwy na 6,100 o gartrefi ac ef yw'r landlord tai cymdeithasol mwyaf ym Mlaenau Gwent. Mae hefyd yn sefydliad dielw. Yr hyn sydd wrth wraidd Tai Calon yw ei breswylwyr ac mae'n benderfynol o greu cymdogaethau y mae pobl yn dymuno byw a gweithio ynddynt ac ymweld â nhw. Crëwyd Tai Calon ym mis Gorffennaf 2010, a thros y pum mlynedd nesaf gwariodd dros £96 miliwn ar wella cartrefi fel eu bod yn cyrraedd Safon Ansawdd Tai Cymru. Roedd hyn yn cynnwys gosod ceginau, ystafelloedd ymolchi a thoeau newydd, yn ogystal â diweddaru gwifrau trydanol a systemau gwresogi. Pennir y safon gan Lywodraeth Cymru ac fe'i cyrhaeddwyd ar amser ac o fewn y gyllideb o £111 miliwn. Ym mis Ebrill 2016, dechreuodd Tai Calon raglen pum mlynedd newydd, gan osod ffenestri newydd yn ei holl gartrefi yn ogystal â sicrhau eu bod yn cyrraedd Safon Ansawdd Tai Cymru. Mae'n disgwyl gwario £15 miliwn y flwyddyn ar waith atgyweirio a chynnal a chadw. Mae Tai Calon yn ceisio cadw cymaint â phosibl o'r arian a gynhyrchir ganddo yn ardal Blaenau Gwent drwy greu cyflogaeth a chyfleoedd hyfforddi a, lle y bo modd, drwy ddefnyddio cyflenwyr/contractwyr lleol. Mae'n cefnogi tenantiaid a'r cymunedau y maent yn byw ynddynt drwy gynnig ystod o wasanaethau — o drefnu gweithgareddau yn y gymdogaeth i roi cyngor ar reoli dyledion a thlodi tanwydd, yn ogystal â rhedeg clwb gwaith.    

HEAD4ARTS
www.head4arts.co.uk

Sefydlwyd Celf ar y Blaen yn 2008, a gwelir y cwmni comisiynu a chynhyrchu creadigol hwn fel cwmni blaenllaw ym maes y celfyddydau cymunedol yng Nghymru. Fe'i hariennir gan Gyngor Celfyddydau Cymru ac mae'n gonsortiwm o bedwar awdurdod lleol, sef Blaenau Gwent, Caerffili, Merthyr Tudful a Thorfaen a'u hymddiriedolaethau hamdden. Mae Celf ar y Blaen yn gweithio gydag oedolion i ddarparu prosiectau o ansawdd da sy'n llawn ysbrydoliaeth, gan gynnwys: comisiynu, ysgrifennu a llwyfannu'r ddrama gymunedol ddwyieithog “NEW.iD” ar gyfer Eisteddfod Genedlaethol Glynebwy 2010; digwyddiadau blynyddol Arty Parky, lle bydd artistiaid yn cydweithio â theuluoedd i greu darnau mawr o waith celf mewn parciau lleol gan ddefnyddio dail; sesiynau côr wythnosol i bobl â dementia; sesiynau galw heibio fel y Diwrnodau Chwarae Cenedlaethol ym Mharc Bryn Bach. Mae'n defnyddio celf i roi bywyd newydd i gymdogaethau a'r bobl sy'n byw ynddynt. Nod ei weithgareddau yw meithrin cydberthnasau cymunedol, gan annog a chefnogi pobl ifanc ac oedolion i ddysgu a chael gwaith. Mae Celf ar y Blaen yn gweithio gyda thua 4,000 o blant ac oedolion, gan gynnig tua 75 o gyfleoedd gwaith i artistiaid bob blwyddyn ers ei sefydlu. 

HAMDDEN ANEURIN
www.aneurinleisure.org

Sefydliad cyflawni dielw sy'n canolbwyntio ar y gymuned yw Hamdden Aneurin, ac mae'n cynnig gwasanaethau hamdden, dysgu a diwylliannol ledled Blaenau Gwent. Mae'r elusen yn frwdfrydig dros gael effaith gadarnhaol – gan well iechyd corfforol yn ogystal â llesiant meddyliol a chymdeithasol drwy ystod amrywiol o wasanaethau a chyfleusterau. Mae Hamdden Aneurin yn gweithredu canolfannau chwaraeon yn Abertyleri, Glynebwy a Thredegar yn ogystal â llyfrgelloedd a gwasanaethau addysg i oedolion ledled y fwrdeistref. Mae hefyd yn rheoli Parc Bryn Bach, Tŷ a Pharc Bedwellte, Theatr a Neuadd Ddawns Beaufort a Chanolfan Ddiwylliannol a Chynadledda Metropole, yn ogystal â thimau Datblygu Chwaraeon a'r Celfyddydau.

....

English
Cymraeg