....

PUTTING SOUL AT THE HEART OF REGENERATION

ARTS+MINDS IS A NEW ARTS AND REGENERATION PROGRAMME IN BLAENAU GWENT CENTRED ON NEIGHBOURHOODS THAT FORM PART OF THE EXTENSIVE HOUSING STOCK OF TAI CALON COMMUNITY HOUSING, THE LARGEST SOCIAL LANDLORD IN THE COUNTY BOROUGH.

One of seven major projects funded by the Arts Council of Wales through its Ideas, People & Places programme, this creative initiative brings together Tai Calon, Head4Arts and Aneurin Leisure in a strategic partnership fusing the values of community housing with arts and culture — for the first time in the region.

At its most enlightened, Arts+Minds represents a welcome departure from conventional professional approaches to urban planning and managing and delivering environmental change, with contemporary artists leading the way in forging new approaches to neighbourhood regeneration and renewal.

..

RHOI'R ENAID WRTH WRAIDD ADFYWIO

RHAGLEN CELFYDDYDAU AC ADFYWIO NEWYDD YM MLAENAU GWENT YW ARTS+MINDS, SYDD WEDI'I CHANOLI MEWN CYMDOGAETHAU SY'N RHAN O STOC DAI HELAETH TAI CYMUNEDOL TAI CALON, SEF Y LANDLORD CYMDEITHASOL MWYAF YN Y FWRDEISTREF SIROL.

Mae'r fenter greadigol hon, sef un o saith prosiect mawr a ariannwyd gan Gyngor Celfyddydau Cymru drwy ei raglen Syniadau, Pobl a Lleoedd, yn dwyn ynghyd Tai Calon, Celf ar y Blaen a Hamdden Aneurin mewn partneriaeth strategol sy'n cyfuno gwerthoedd tai cymunedol â'r celfyddydau a diwylliant — a hynny am y tro cyntaf yn y rhanbarth.

Ar ei fwyaf goleuedig, mae Arts+Minds yn gyfle a groesewir i fynd yn groes i ddulliau proffesiynol confensiynol o gynllunio trefi a rheoli a chyflawni newid amgylcheddol, gydag artistiaid cyfoes ar flaen y gad o ran llunio dulliau newydd o adfywio ac adnewyddu cymdogaethau.

....

....

ABOUT

Arts+Minds is a three year arts and regeneration project supporting Tai Calon’s £14M Environmental Improvement Programme centred on social housing neighbourhoods in Blaenau Gwent.

Learn More →

..

YNGLYN Â NI

Prosiect celfyddydau ac adfywio tair blynedd o hyd yw Arts+Minds, sy'n ategu Rhaglen Gwella'r Amgylchedd gwerth £14m Tai Calon, sydd wedi'i chanoli mewn cymdogaethau tai cymdeithasol ym Mlaenau Gwent.

Dysgwch Ragor →

....

....

CURRENT

Matt White builds on the creative alliances he has made with Tai Calon staff and residents in Newtown estate in Ebbw Vale over the last eighteen months to begin filming for his new production, The Tick & the Bomb, a 10/15 minute film featuring his fellow collaborators on site.

Find Out More →

..

AR HYN O BRYD

Mae’r artist Matt White yn adeiladu ar sail y gyfeillgarwch a’r cynghreiriau creadigol a ffurfiodd gyda staff Tai Calon a phreswylwyr stad Newtown yng Nglynebwy yn y deunaw mis diwethaf i ddechrau ffilmio ar gyfer ei gynhyrchiad newydd, The Tick and the Bomb, ffilm 10/15 munud yn cynnwys ei gydweithwyr ar y safle.

Rhagor o Wybodaeth →

....

English
Cymraeg