DAVIS & JONES
www.davisandjones.co.uk

....

Davis & Jones (a collaborative partnership between Deborah Aguirre Jones and Eleanor Wynne Davis), have developed an art practice that is driven by encounters in the social and public domain; an art that responds to the everyday and the extraordinary.

Throughout their work they interact with, and gently interrupt, social and physical contexts by making transitory and permanent artworks. Working with people, across a broad cross section of demographics, through social events, dialogues and relationships, the artists explore and ferment connections, investigate relationships, shared concerns, buildings and landscapes. The artists approach people, neighbourhoods and places without preconception and with inquisitiveness and a lightness of touch; they spend time conversing, observing and noticing existing activity before devising and proposing performative and physical artworks that in and of themselves continue to make relationships and dynamics visible. Artworks have included an impromptu cafe, a dawn until dusk tented city, neighbourhood walks, films & projections, publications, installations and community enterprise.

..

Mae Davis a Jones (partneriaeth gydweithredol rhwng Deborah Aguirre Jones ac Eleanor Wynne Davis) wedi datblygu arfer celf sy'n cael ei lywio gan yr hyn sy'n digwydd o fewn cymdeithas ac yn gyhoeddus; celf sy'n ymateb i fywyd pob dydd a'i amgylchiadau hynod. Ym mhob rhan o'u gwaith maent yn rhyngweithio â chyd-destunau cymdeithasol a ffisegol, ac ymyrryd yn ysgafn â nhw, drwy greu darnau o waith celf dros dro ac, o bryd i'w gilydd, rhai parhaol hefyd. Gan weithio gyda phobl o groestoriad eang o ddemograffeg, drwy ddigwyddiadau, deialogau a chydberthnasau cyfranogol, mae'r artistiaid yn archwilio ac yn ysgogi cysylltiadau ac yn ymchwilio i gydberthnasau, pryderon a rennir, adeiladau a thirweddau. Mae'r artistiaid yn dechrau gweithio gyda chymdogaethau a lleoedd newydd heb ragfarn ond gyda chwilfrydedd ac ymagwedd sensitif; maent yn treulio amser yn sgwrsio, yn gwylio ac yn sylwi ar y gweithgarwch sydd eisoes yn digwydd ac yna'n dyfeisio ac yn cynnig darnau o waith celf perfformiadol a ffisegol er mwyn ysgogi rhyngweithio, ymgysylltu a chyfnewid. Ymhlith y gwaith celf sydd wedi cael ei greu mae caffi symudol byrfyfyr, dinas babellog o fore gwyn tan nos, teithiau cerdded i'r gymdogaeth, ffilmiau a thafluniadau, cyhoeddiadau, gosodweithiau a menter gymunedol.

....

....

Creative Conversations in Waenheulog

Deborah and Eleanor worked as part of the Arts+Minds Design Team in Waenheulog in 2015/16 developing dialogue between residents and Tai Calon to support Tai Calon’s Environmental Improvement Design Team. Via their creative conversation with residents, ‘Where In The World…’, the project explored people’s sense of place, the ‘desire lines’ used to navigate the local environment and the imaginative space beyond the front door that creative dialogue and shared experience engenders.

..

Sgyrsiau Creadigol yn Waenheulog

Bu Deborah ac Eleanor yn gweithio fel rhan o Dîm Dylunio Arts+Minds yn Waenheulog yn 2015/16, gan lunio syniadau gyda phreswylwyr er mwyn helpu Tîm Dylunio Datblygu Amgylcheddol Tai Calon. Drwy eu sgyrsiau creadigol â phreswylwyr, ‘Where In The World...’, roedd y prosiect yn ystyried ymdeimlad pobl o le, y ‘llwybrau dymuniad’ a ddefnyddir i deithio drwy'r amgylchedd lleol a'r man dychmygus y tu hwnt i ddrws y tŷ sy'n deillio o ddeialog creadigol a phrofiad a rennir.

....

....

Considerable momentum has now been generated within the estate with the Design Team effectively drawing residents from the estate into the decision-making process. In particular, the artists’ insistence on developing ideas organically and eschewing the master planning process initially has been influential in moving forward an elemental programme of garden boundaries being organically rolled out across the estate as part of the Environmental Improvement Programme. 

..

Mae llawer o fomentwm bellach wedi cael ei gynhyrchu yn yr ystâd gyda'r artistiaid a'r Tîm Dylunio yn cynnwys preswylwyr yn rhan o'r broses gwneud penderfyniadau yn effeithiol iawn. Yn arbennig, mae'r ffaith bod yr artistiaid yn mynnu datblygu syniadau mewn modd organig ac osgoi'r broses uwchgynllunio ar y dechrau wedi bod yn ddylanwadol o ran datblygu rhaglen elfennol o ffiniau gerddi a'i chyflwyno'n organig i bob rhan o'r ystâd fel rhan o Raglen Gwella'r Amgylchedd. 

....

English
Cymraeg