CLEMENTINE SCHNEIDERMANN
www.clementineschneider.com

....

Clémentine Schneidermann is a French photographer based in Wales and in Paris, France. She received an MA in Documentary Photography from the University of South Wales in 2014 and is currently studying for a practice-based PhD with the University's Centre for Photographic Research. In September 2015 Clementine was awarded a photographer-in-residence bursary with Arts+Minds and over a period of six months travelling extensively around Blaenau Gwent, meeting and collaborating with a wide range of community groups and individuals. She instigated a number of photography projects, including setting up an outdoor portrait studio with BRFM Radio in Brynmawr; arranging fashion shoots with youngsters and old age pensioners in Coedcae; became an intrepid staff photographer with fellow independent photographer, Sebastian Bruno for the Abertillery & Ebbw Valleys Dynamic; and documented a number of Tai Calon’s neighbourhoods, including Waunheulog and Newtown in Ebbw Vale. Clementine also created a Facebook Page, People of Blaenau Gwent to invite participation, promote portrait opportunities and community links during her time in the South Wales Valleys. The residency culminated in a new body of work that forms the basis of a colour picture book entitled Le Petit Dynamique. (Further details on Le Petit Dynamique page. See also the Leica Oskar Barnack Award 2016 page).

A selection of work from past projects is presented below and further documentation can be found on her website, www.clementineschneidermann.com

..

Ffotograffydd o Ffrainc sydd wedi'i lleoli yng Nghymru a Paris yw Clémentine Schneidermann. Cafodd MA mewn Ffotograffiaeth Ddogfennol o Brifysgol De Cymru yn 2014 ac ar hyn o bryd mae'n astudio ar gyfer PhD sy'n seiliedig ar ymarfer gyda Chanolfan y Brifysgol dros Ymchwil Ffotograffig. Ym mis Medi 2015, enillodd Clémentine fwrsariaeth ffotograffydd preswyl gydag Arts+Minds a threuliodd chwe mis yn teithio'n helaeth o amgylch Blaenau Gwent, gan gwrdd a chydweithio ag ystod eang o grwpiau cymunedol ac unigolion. Dechreuodd nifer o brosiectau ffotograffiaeth, gan gynnwys sefydlu stiwdio luniau awyr agored gyda BRFM Radio ym Mrynmawr; trefnu sesiynau tynnu lluniau ffasiwn gyda phobl ifanc a phensiynwyr yng Nghoed Cae; dod yn ffotograffydd staff di-ofn gyda'i chyd-ffotograffydd annibynnol, Sebastian Bruno, ar gyfer yr Abertillery & Ebbw Valleys Dynamic; a thynnodd luniau o nifer o gymdogaethau Tai Calon, gan gynnwys Waunheulog a Newtown yng Nglynebwy. Gwnaeth Clémentine hefyd greu tudalen Facebook, sef People of Blaenau Gwent er mwyn gwahodd pobl i gymryd rhan a hyrwyddo cyfleoedd i gael tynnu llun a chysylltiadau cymunedol yn ystod ei chyfnod yng Nghymoedd De Cymru. Arweiniodd y cyfnod preswyl at gorff newydd o waith sy'n sail i lyfr lluniau lliw o'r enw Le Petit Dynamique. (Mae rhagor o fanylion ar dudalen Le Petit Dynamique. Gweler hefyd dudalen Leica Oskar Barnack Award 2016).

Mae detholiad o waith o brosiectau blaenorol wedi'i gyflwyno isod ac mae rhagor o ddogfennaeth ar gael ar ei gwefan, www.clementineschneidermann.com

....

English
Cymraeg