....

End of a (brief) Era

..

Diwedd Cyfnod (byr)

....

....

Glenn Davidson concluded his immersive programme in St. Georges Court in summer 2017, although he retains strong links with a core group of residents on site; and we are pleased to report that the agency and collegiate sense of purpose that his Yellow Brick Road (YBR) initiative has generated with a number of locals and support groups in the area has had a lasting impact. 

The legacy now forming for St Georges residents is clearly seen in the new and developing relationship with the church which sits directly in the middle of the estate. Fostered through the YBR journey, community contacts have been greatly strengthened and coffee mornings for residents and members of the congregation now take place in a new church refectory on a monthly basis; a nascent Tenants & Residents Association is emerging slowly and inter-community fact finding exchanges are taking place with resident groups in Newtown and Hilltop in Ebbw Vale.

Members of Tai Calon’s engagement and community development teams are on hand on a more regular basis to offer practical support on the estate and, where once the estate was deemed to be in decline, some of the residents now feel a new sense of optimism for their small community that the social landlord is working harder on the ground to embrace.

The influence of the Arts+Minds programme and Glenn Davidson's creative approach in St. Georges Court has also been instrumental in helping to set a more inclusive and proactive template for the Tai Calon Design Team in Newtown that similarly brings together regeneration professionals, artists, neighbourhood workers and residents.

METRICS OF CHANGE

Social change — and perception about change — happens incrementally, and the creative agency that Glenn and the Arts+Minds team have invested in the estate over many challenging weeks and months was never about ‘quick wins’ or 'turn key' regeneration solutions; strategies that offer a veneer of short-term respite in socially and economically challenged neighbourhoods, but do little to address the systemic problems that residents experience on a day-to-day basis.

In contrast, what this immersive arts programme did do in St. Georges Court was shine a penetrating light on the kinds of issues ‘hidden in plain sight’ that impact on people’s lives and, through imaginative means, illuminate the problems — and offer a critical framework to address them in a more holistic way.

This kind of artistic engagement revolves more around the intangible assets of listening, relationship-building and, ideally, developing a sense of confidence amongst residents to enable individuals within communities to exert more control over the issues that affect their lives.

And yet, without some kind of physical acknowledgement, this ‘creative conversation’ and artistic activism can easily become invisible, lost.

RECORDING THE INTANGIBLE

Anticipating the ease with which this incremental work can become erased, Glenn devised an Arts+Minds/Yellow Brick Road bronze plaque. Similar in nature and scale to heritage blue plaques that mark where the famous and the historically important live, the YBR plaque — in stark contrast — celebrates the journey of members of a community; fixed to a wall on one of the blocks of flats, the beautiful plaque serves as an aide memoire and a simple but enduring symbol of this organic ‘regeneration’ process. 

Glenn commissioned local artist, Chris Walters — an accomplished clay modeller and community activist he has worked with closely in developing his 18 month residency — to sculpt a relief that captures the spirit of the artistic venture against the backdrop of the modernist architecture of the estate, with a gentle and unassuming clarity. Such is Chris’s attention to modelling detail, his frieze even features the Yellow Field Gallery that Glenn created many months ago in the dingy undercroft car park!

Reassuringly, Linda — one of the local residents who has been actively involved in, and an advocate of, Arts-Minds from the outset — has asked to have the plaque permanently mounted above a window outside her flat; a fitting and prominent location on the estate. And, following a hand over presentation to the residents at a coffee morning in late December, we plan to install the plaque early in the New Year and hope to invite members of Tai Calon senior management to unveil and officiate at a small gathering of residents, church members and Tai Calon staff to mark this new spirit of neighbourliness.

..

Daeth Glenn Davidson â’i raglen ddwys yn Llys St. George i ben yn haf 2017, er ei fod yn dal i gadw cysylltiadau cryf gyda grŵp craidd o breswylwyr ar y safle, ac rydym yn falch i ddweud bod yr ymdeimlad o reolaeth a chyd-bwrpas a enynnwyd gan ei fenter Yellow Brick Road (YBR) gyda nifer o breswylwyr lleol a grwpiau cefnogi yn y cylch wedi gwneud argraff barhaol.

Mae'r etifeddiaeth sydd bellach yn ymffurfio ar gyfer trigolion St George yn amlwg yn y berthynas newydd sy’n datblygu gyda'r eglwys a saif yng nghanol yr ystad. Mae’r cysylltiadau cymunedol a gafodd eu meithrin trwy’r project YBR, wedi cryfhau yn fawr a chynhelir boreau coffi i breswylwyr ac aelodau'r eglwys bellach yn ffreutur newydd yr eglwys bob mis; mae Cymdeithas Tenantiaid a Phreswylwyr yn graddol ddod i fodolaeth ac mae sesiynau darganfod-ffeithiau rhyng-gymunedol yn digwydd gyda grwpiau preswylwyr yn y Drenewydd a Hilltop yng Nglynebwy.

Mae aelodau o dimau ymgysylltu a datblygu cymunedol Tai Calon wrth law yn gynyddol i gynnig cymorth ymarferol ar y stad, a lle tybiwyd gynt bod y stad yn dirywio, mae rhai o'r trigolion bellach yn coleddu ymdeimlad o obaith newydd ar gyfer eu cymuned fechan, gyda’r landlord cymdeithasol yn gweithio'n galetach ar lefel leol i feithrin hynny.

Mae dylanwad rhaglen Arts+Minds ac ymagwedd greadigol Glenn Davidson yn Llys St. George wedi bod yn allweddol hefyd mewn helpu i greu patrymlun mwy cynhwysol a rhagweithiol ar gyfer Tîm Dylunio Tai Calon yn y Drenewydd, sydd, yn yr un modd, yn dod â gweithwyr adfywio proffesiynol, artistiaid, gweithwyr cymdogaeth a thrigolion ynghyd.

HYD A LLED Y NEWID

Mae newid cymdeithasol – a chanfyddiad o newid – yn digwydd yn raddol, ac nid oedd a wnelo buddsoddiad creadigol Glenn a thîm Arts+Minds yn y stad dros wythnosau a misoedd lawer erioed â sicrhau canlyniadau cyflym neu fesurau adfywio ‘troad-allwedd’, strategaethau sy’n cynnig seibiant tymor-byr arwynebol mewn cymdogaethau ag anawsterau cymdeithasol ac economaidd, heb wneud nemor ddim i ddatrys y problemau systemig mae trigolion yn eu profi’n feunyddiol.

Mewn cyferbyniad, yr hyn a wnaeth y rhaglen gelfyddydau ddwys hon yn Llys St. George oedd taflu goleuni treiddgar ar y ffactorau ‘ynghudd o flaen ein llygaid’ sy'n effeithio ar fywydau pobl a, trwy ddulliau llawn dychymyg, goroleuo’r problemau – a chynnig fframwaith beirniadol ar gyfer mynd i'r afael â nhw mewn ffordd fwy cyfannol.

Mae'r math hwn o ymgysylltiad artistig yn troi o gwmpas asedau anniriaethol fel gwrando, adeiladu perthynas ac, yn ddelfrydol, magu hyder ymhlith y trigolion er mwyn galluogi unigolion o fewn cymunedau i gymryd mwy o reolaeth dros y materion sy'n effeithio ar eu bywydau.

Ac eto, heb ryw fath o gydnabyddiaeth ddiriaethol, gall y ‘sgwrs greadigol’ hon a’r egni artistig fynd yn anweledig, a chael ei golli.

COFNODI’R ANNIRIAETHOL

Gan ragweld mor hawdd fyddai hi i’r gwaith pwyllog hwn gael ei ddileu, dyfeisiodd Glenn blac efydd Arts+Minds/Yellow Brick Road. Mae’r plac, sydd o ran ffurf a maint yn debyg i’r placiau glas treftadaeth sy'n nodi lle bu unigoliob enwog a hanesyddol bwysig yn byw, yn dathlu – mewn gwrthgyferbyniad llwyr – taith aelodau o gymuned; mae'r plac hardd, a osodwyd ar wal un o'r blociau o fflatiau, yn gweithredu fel atgof a symbol syml ond parhaol o'r broses ‘adfywio’ organig hon.

Comisiynodd Glenn artist lleol, Chris Walters – modelydd clai celfydd a gweithredydd cymunedol y bu’n cydweithio’n glos ag ef wrth ddatblygu ei gyfnod preswyl 18-mis – i lunio gwaith cerfwedd sy’n crisialu ysbryd y fenter artistig yn erbyn cefnlen pensaernïaeth fodernaidd y stad, gydag eglurdeb ysgafn a diymhongar. Mor graff yw’r sylw a rydd Chris i fanylion modelu fel bod ei furlun hyd yn oed yn cynnwys Oriel Maes Melyn a greodd Glenn fisoedd lawer yn ôl mewn maes parcio tanddearol di-lun!

Yn galonogol, mae Linda – un o'r trigolion lleol a fu’n rhan weithredol o Arts+Minds ac yn eiriolydd drosto o'r cychwyn cyntaf – wedi gofyn i'r plac gael ei osod yn barhaol uwchben ffenestr ar wal allanol ei fflat; lleoliad addas ac amlwg ar y stad. Ac, yn dilyn cyflwyniad trosglwyddo i'r preswylwyr mewn bore coffi ym mis Rhagfyr, rydym yn bwriadu gosod y plac yn ei le yn gynnar yn y Flwyddyn Newydd ac yn gobeithio gwahodd uwch-reolwyr o Tai Calon i’w ddadorchuddio’n swyddogol gerbron cynulliad bach o breswylwyr, aelodau'r eglwys a staff Tai Calon, i gofnodi'r ysbryd cymdogol newydd hwn.

Click on image below for more information about Glenn Davidson's Yellow Brick Road journey

English
Cymraeg