....

Artist and animateur Andy O’Rourke spearheads the arts collective Malarky Arts, which he founded in 1997 and which is based in Newport in South Wales. Malarky has over 13 years experience delivering a broad range of community-based art through numerous local and international projects. The collective’s skills base is vast and they pride themselves on being able to create unique and innovative projects tailored to suit the needs of a diverse range of groups and individuals. Malarky’s creative repertoire is extensive, and they develop collaborative programmes across many media, including light-works, murals, mosaics, sculpture and a range of performing and other time-based arts. Over the years, Malarky has worked with thousands of participants to develop weird and wonderful creations for hundreds of community parades, carnivals and events in Spain, Gran Canaria, the United Arab Emirates and across the South Wales Valleys.

O'Rourke studied Fine Art at the University of Wales College Newport — specialising in kinetic, sound and light art and experimenting with a wide variety of arts and technology — before teaming up with a theatre in education practitioner to form Malarky. He started Newport's Maindee Festival parade in 1998 and has been the parade designer every year since, working with around 800 people every summer.

..

Yr artist a'r hyrwyddwr Andy O’Rourke sy'n arwain cydweithfa gelfyddydau Malarky Arts, a sefydlwyd ganddo yn 1997 ac sydd wedi'i lleoli yng Nghasnewydd. Mae gan Malarky dros 13 mlynedd o brofiad o greu ystod eang o gelf gymunedol drwy nifer o brosiectau lleol a rhyngwladol. Mae sylfaen sgiliau'r gydweithfa yn helaeth ac mae'n ymfalchïo yn ei allu i gyflawni prosiectau unigryw ac arloesol sydd wedi'u teilwra i ddiwallu anghenion amrywiaeth eang o grwpiau ac unigolion. Mae gan Malarky repertoire creadigol helaeth, ac mae'n datblygu rhaglenni cydweithredol ar lawer o wahanol gyfryngau, gan gynnwys gwaith golau, murluniau, mosaigau, cerfluniau ac amrywiaeth o gelfyddydau perfformiadol a chelfyddydau eraill sy'n seiliedig ar amser. Dros y blynyddoedd, mae Malarky wedi gweithio gyda miloedd o gyfranogwyr er mwyn creu pethau anarferol a rhyfeddol ar gyfer cannoedd o sioeau, carnifalau a digwyddiadau yn Sbaen, Gran Canaria, yr Emiraethau Arabaidd Unedig a ledled Cymoedd De Cymru.

Astudiodd O’Rourke Gelfyddyd Gain yng Ngholeg Prifysgol Cymru Casnewydd – gan arbenigo mewn celf ginetig, sain a golau ac arbrofi ag amrywiaeth eang o gelfyddydau a thechnoleg – cyn ffurfio partneriaeth ag ymarferydd theatr mewn addysg a sefydlu Malarky. O’Rourke a sylfaenodd sioe Gŵyl Maindee Casnewydd yn 1998 ac ef sydd wedi dylunio'r sioe bob blwyddyn ers hynny, gan weithio gyda thua 800 o bobl bob haf.

....

....

Reinventing Hilltop Shops

Following an extensive programme of environmental improvements to the hard landscape around the Hilltop Shops In Ebbw Vale which were completed in summer 2016, work is due to commence on the fabric of the shop fronts and gable ends of the commercial centre. Andy O'Rourke has been tasked with developing designs and an imaginative colour scheme and graphics for the exterior of the units and the shutters which feature on all of the shop windows.

..

Adfywio Siopau Hilltop

Yn dilyn rhaglen helaeth o welliannau amgylcheddol i'r dirwedd galed o amgylch siopau Hilltop yng Nglynebwy a gwblhawyd yn ystod haf 2016, mae gwaith ar fin dechrau ar wella ymddangosiad blaenau a thalcenni siopau'r ganolfan fasnachol. Andy O’Rourke sy'n gyfrifol am bennu dyluniadau a chynllun lliw a graffeg sy'n llawn dychymyg ar gyfer tu allan yr unedau a'r caeadau sydd ar ffenestri'r holl siopau.

....

English
Cymraeg