....

PUTTING SOUL AT THE HEART OF REGENERATION

ARTS+MINDS IS A NEW ARTS AND REGENERATION PROGRAMME IN BLAENAU GWENT CENTRED ON NEIGHBOURHOODS THAT FORM PART OF THE EXTENSIVE HOUSING STOCK OF TAI CALON COMMUNITY HOUSING, THE LARGEST SOCIAL LANDLORD IN THE COUNTY BOROUGH.

One of seven major projects funded by the Arts Council of Wales through its Ideas, People & Places programme, this creative initiative brings together Tai Calon, Head4Arts and Aneurin Leisure in a strategic partnership fusing the values of community housing with arts and culture — for the first time in the region.

At its most enlightened, Arts+Minds represents a welcome departure from conventional professional approaches to urban planning and managing and delivering environmental change, with contemporary artists leading the way in forging new approaches to neighbourhood regeneration and renewal.

..

RHOI'R ENAID WRTH WRAIDD ADFYWIO

RHAGLEN CELFYDDYDAU AC ADFYWIO NEWYDD YM MLAENAU GWENT YW ARTS+MINDS, SYDD WEDI'I CHANOLI MEWN CYMDOGAETHAU SY'N RHAN O STOC DAI HELAETH TAI CYMUNEDOL TAI CALON, SEF Y LANDLORD CYMDEITHASOL MWYAF YN Y FWRDEISTREF SIROL.

Mae'r fenter greadigol hon, sef un o saith prosiect mawr a ariannwyd gan Gyngor Celfyddydau Cymru drwy ei raglen Syniadau, Pobl a Lleoedd, yn dwyn ynghyd Tai Calon, Celf ar y Blaen a Hamdden Aneurin mewn partneriaeth strategol sy'n cyfuno gwerthoedd tai cymunedol â'r celfyddydau a diwylliant — a hynny am y tro cyntaf yn y rhanbarth.

Ar ei fwyaf goleuedig, mae Arts+Minds yn gyfle a groesewir i fynd yn groes i ddulliau proffesiynol confensiynol o gynllunio trefi a rheoli a chyflawni newid amgylcheddol, gydag artistiaid cyfoes ar flaen y gad o ran llunio dulliau newydd o adfywio ac adnewyddu cymdogaethau.

....

....

ABOUT

Arts+Minds is a three year arts and regeneration project supporting Tai Calon’s £14M Environmental Improvement Programme centred on social housing neighbourhoods in Blaenau Gwent.

Learn More →

..

YNGLYN Â NI

Prosiect celfyddydau ac adfywio tair blynedd o hyd yw Arts+Minds, sy'n ategu Rhaglen Gwella'r Amgylchedd gwerth £14m Tai Calon, sydd wedi'i chanoli mewn cymdogaethau tai cymdeithasol ym Mlaenau Gwent.

Dysgwch Ragor →

....

....

CURRENT

Artist, Glenn Davidson starts to build solid foundations for community engagement in Tredegar's 'Corbusier-inspired' St. George's Court, with his evocation of the Yellow Brick Road from the famous novel, The Wizard of Oz.

Find Out More →

..

AR HYN O BRYD

Mae'r artist Glenn Davidson yn dechrau adeiladu sylfeini cadarn ar gyfer ymgysylltu â'r gymuned yn yr ystâd a ysbrydolwyd gan Corbusier, St George's Court, Tredegar, gyda'i waith ar y thema Yellow Brick Road o'r nofel enwog The Wizard of Oz.

Rhagor o Wybodaeth →

....

English
Cymraeg